Wszelkie dane osobowe powierzone Agencji Reklamowej Halicki Michał przez Użytkowników i/lub Klientów są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Firma Halicki Michał Michał Halicki., z siedzibą w Grabowcu (22-425), ul. 700-lecia 5 Grabowiec, NIP: 9222848534 , REGON: 382661429 , zwana dalej Agencja.

Agencja, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”), w pełni uznaje i szanuje prawo Użytkowników i Klientów do prywatności i ochrony danych osobowych.

Agencja nie sprzedaje, nie udostępnia i nie użycza osobom trzecim danych osobowych Użytkowników i Klientów oraz zobowiązuje się nie odwołać tej reguły kiedykolwiek w przyszłości.

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefon, e-mail, IP oraz (opcjonalnie): nazwa firmy i NIP, będą przetwarzane przez Agencję wyłącznie w poniższych celach:

  • realizacji usług,
  • realizacji zamówień składanych elektronicznie, telefonicznie lub osobiście,
  • przesyłania kalkulacji (w odpowiedzi na zapytanie).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług i/lub realizacji zamówień.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody a także masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Agencji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: michal@halicki.net.pl

Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania usług lub realizacji zamówienia, a następnie przez maksymalnie 5 lat w celu udokumentowania wykonania usługi, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, w związku z ewentualną koniecznością obrony na wypadek roszczeń oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.