Zasady korzystania z usług Agencji Reklamowej Halicki Michał.

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Właścicielem Agencji Reklamowej Halicki Michał jest:
Michał Halicki.
NIP 922-284-85-34 
REGON 750656748
Zwanym dalej jako Agencja.

1.2 Niniejszy regulamin określa:
– warunki korzystania z usług agencji;
– zasady wykonywania kalkulacji;
– zasady akceptacji projektów;
– zasady przyjmowania zleceń;
– warunki dotyczące cen i płatności;
– warunki reklamacji;
– odpowiedzialność Agencji Reklamowej Halicki Michał.

2. Warunki korzystania z usług Agencji.

2.1. Korzystanie z usług agencji oznacza pełna akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

3. Kalkulacje.

3.1. Kalkulacje wykonywane są do 7 dni od daty złożenia zapytania ofertowego.
3.2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji oraz koszt projektu. 
3.3. Jeżeli w kalkulację nie jest wliczony koszt projektu – minimalna cena projektu to 100 PLN, która jest doliczana automatycznie.
3.4. Koszt projektu wzrasta adekwatnie do jego skomplikowania. 
3.5. Podane w kalkulacji ceny są cenami brutto chyba że napisano inaczej. 
3.6. Kalkulacja jest ważna 14 dni od daty przesłania jej do klienta

4. Zasady akceptacji projektów.

4.1. Termin realizacji projektu to 2-25 dni roboczych w zależności od stopnia skomplikowania.
4.2. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze.
4.3. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie, danych oraz informacji przesłanych przez Klienta.
4.4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

5. Zasady przyjmowania zleceń.

5.1. Zamówienie złożone musi być składane drogą elektroniczną.
5.2. Należy przesłać wszystkie potrzebne materiały, teksty, grafiki lub zdjęcia, które pomogą w stworzeniu projektu
5.3. Zawartość merytoryczna przesłana przez Klienta do Agencji reklamowej celem wykonania zamówienia, powinna być sformatowana.
5.4. Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za brak polskich znaków, różnorodne czcionki w jednolitym tekście oraz tzw. literówki i inne błędy
5.5. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z projektem przedłożonym mu przez Agencję reklamową i w przypadku jego aprobaty tak pod względem graficznym jaki i merytorycznym – wyrażenia swojej akceptacji w drodze e-mailowej bądź innej pisemnej.
5.6. Po opłaceniu przez Klienta proformy zamówienie jest wysyłane do realizacji, lub gdy jest to ustalone wcześniej na podstawie faktury w terminie 2-14 dni po realizacji
5.7. Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w materiałach i informacjach przekazanych Agencji reklamowej.
5.8. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów i informacji przekazanych Agencji reklamowej, ta zastrzega sobie prawa odstąpienia od realizacji zamówienia
5.9. Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w materiałach i informacjach przekazanych Agencji reklamowej.
5.10. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów i informacji przekazanych Agencji reklamowej, ta zastrzega sobie prawa odstąpienia od realizacji zamówienia

6. Płatność i ceny

6.1. Płatność za wykonane usługi następuje na podstawie wystawionej faktury.
6.2. W sytuacji gdy termin płatności zostanie przekroczony, Agencja reklamowa zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych oraz kosztów wezwań do zapłat kierowanych do Klienta pozostającego w zwłoce.
6.3. Ustalona z Klientem kwota w formularzu zamówienia obejmuje: – wykonanie trzech różnych projektów graficznych po niezaakceptowaniu poprzedniego, – wykonanie do trzech poprawek w jednym z przedstawionych projektów, zgodnie z sugestiami Klienta, – wykonanie ostatecznej wersji wybranego projektu.
6.4. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje żadnego z trzech projektów przedstawionych mu przez Agencję reklamową bądź liczba poprawek przekroczy trzy, cena ustalona w formularzu zamówienia i termin wykonania zamówienia ulega zmianie po uzgodnieniu pomiędzy Agencją reklamową a Klientem.
6.5. Cena wykonania projektu nie jest równoznaczna z zakupem majątkowych praw autorskich, stanowi natomiast koszt zaangażowania specjalistycznej wiedzy, sprzętu i oprogramowania. Aby Klient mógł korzystać z projektu na poszczególnych polach eksploatacji konieczne jest zawarcie odrębnej umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do danego projektu lub projektów (np. identyfikacja graficzna). W przypadku, gdy naturą projektu jest jego swobodne używanie na zewnątrz, koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych w tym zakresie wlicza się w cenę projektu.
6.6. Do chwili zapłaty przez Klienta na rzecz Agencji reklamowej całej ceny uzgodnionej za projekt, wszelkie prawa do projektu przysługują Agencji reklamowej.

7. Warunki zgłoszenia reklamacji.

7.1 Reklamację może złożyć każdy klient, który zrealizował zamówienie i opłacił fakturę.
7.2. Reklamacje można złożyć pisemnie na adres michal@halicki.net.pl
7.3. Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać zamówieniem, które chce zareklamować.
7.4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
7.5. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
7.6. Terminy zgłoszenia reklamacji: reklamacje można złożyć do 3 dni od realizacji zamówienia. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
7.7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
7.8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
7.9. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.

8. Zakres odpowiedzialności Agencji.

8.1 Agencja Reklamowa Halicki Michał nie ponosi odpowiedzialności za:
– wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
– wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję;
– wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
– opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne;
– opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Agencji;
– opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;

9. Postanowienia końcowe.

9.1. Złożenie zamówienia w Agencji Reklamowej Halicki Michał oznacza akceptację regulaminu i warunków reklamacji.
9.2. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę do umieszczania projektów prac wykonanych przez Agencję na stronie internetowej Agencji Reklamowej w portfolio.
9.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
9.4. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.halicki.net.pl

Aktualizacja – 15.03.2019r